Zasady i Warunki Rezerwacji

Niniejsze zasady i warunki określają stosunek pomiędzy Panem/Panią a firmą Here N There Travel Inc. prowadzącą działalność jako Classic Travel, zwaną dalej „Firmą”. 

1. UMOWA: Dokonując rezerwacji w Firmie lub u jej agentów, zgadza się Pan/Pani w swoim imieniu oraz w imieniu wszystkich osób wymienionych w rezerwacji, łącznie z osobami małoletnimi i niepełnosprawnymi, na uznanie niniejszych zasad i warunków za wiążące. Rezerwacja zostaje przyjęta i zaczyna obowiązywać wyłącznie od dnia, w którym Firma wysyła fakturę lub e-mail z potwierdzeniem. W tym momencie dochodzi do powstania umowy pomiędzy Firmą a Klientem. Przed potwierdzeniem oraz wejściem w życie umowy, Firma zastrzega sobie prawo podniesienia lub obniżenia cen podanych w broszurce. Firma oraz jej agenci zastrzegają sobie prawo odmowy jakiejkolwiek rezerwacji według swojego uznania. Osoba lub osoby wymienione w rezerwacji są zwane dalej w tym dokumencie „Klientem”. Te zasady i warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Firmą a Klientem odnośnie do poruszonej tu treści i stanowią umowę wiążącą. Usługą podlegającą wykonaniu jest/są wyprawa/y, o której/których mowa w potwierdzeniu rezerwacji.

2. FORMULARZE ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ: Wszyscy Klienci zobowiązani są do wypełnienia wszelkich żądanych przez Firmę formularzy, zwanych dalej „Formularze zgłoszenia na wycieczkę”. Klient musi wypełnić Formularze zgłoszenia na wycieczkę w sposób zgodny z prawdą i dokładny. Firma sprawdzi przedłożone informacje i przechowa je zgodnie z podaną do wiadomości publicznej polityką ochrony poufności. Firma zastrzega sobie prawo do zakwestionowania jakichkolwiek przedłożonych informacji lub do prośby o informacje dodatkowe.

3. STAN ZDROWA ORAZ SZCZEGÓLNE ŻYCZENIA: Klient musi powiadomić Firmę na piśmie w trakcie procesu rezerwacji o wszelkich stanach chorobowych, ciąży, niesprawności lub innych chorobach psychicznych lub fizycznych, które mogą mieć wpływ na zdolność podróżowania i/lub na stan zdrowia. Niepowiadomienie Firmy może doprowadzić do odmówienia Klientowi uczestnictwa w wycieczce. Niektóre wyprawy mogą być nieodpowiednie dla Klienta ze względu na wiek, możliwość poruszania się, niepełnosprawność, ciążę lub choroby fizyczne czy psychiczne. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie tego przed dokonaniem rezerwacji. Firma nie ma obowiązku zapewnienia żadnych szczególnych udogodnień, chyba że wyraziła na to pisemną zgodę. Firma dołoży wszelkich starań, aby zaspokoić szczególne życzenia Klienta łącznie z życzeniami dotyczącymi diety żywieniowej, ale życzenia takie nie stanowią części tej Umowy, zatem Firma nie jest zobowiązana do zaspokojenia takich życzeń.

4. ZADATKI: W chwili rezerwacji należy wpłacić bezzwrotny zadatek na każdą osobę na każdą wycieczkę. Dokonując rezerwacji na 60 lub mniej dni przed wyjazdem należy uiścić pełną opłatę. Bezzwrotny zadatek oraz Formularze zgłoszenia na wycieczkę należ przesłać do Firmy lub jej agenta. Wysokość zadatku będzie podana w chwili dokonywania rezerwacji i wyszczególniona na fakturze.

5. ROZKŁAD PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ/PRZYJĘCIE REZERWACJI: Firma musi potwierdzić przyjęcie rezerwacji Klienta na piśmie i/lub drogą e-mailową. Szczegółowe informacje na temat płatności końcowej można znaleźć w fakturze i/lub e-mailu potwierdzającym. Płatność reszty ceny wycieczki przypada 60 dni przed datą wyjazdu w zarezerwowaną podróż. Jeżeli pełna opłata nie wpłynie do terminu płatności, nie będzie możliwe zagwarantowanie stawek ani miejsc na wycieczkę. Dokonując rezerwacji 60 lub mniej dni przed wyjazdem na wycieczkę, należy uiścić pełną sumę, która jest płatna w momencie potwierdzenia rezerwacji. Jeżeli należna kwota nie zostanie uiszczona z chwilą potwierdzenia rezerwacji, Firma zastrzega sobie prawo uznania rezerwacji Klienta za odwołaną. Jeżeli pełna opłata różni się od przedstawionej w tej klauzuli, informacja na temat tego wymogu zostanie podana w chwili dokonywania rezerwacji i będzie wyszczególniona na fakturze. Aby Firma potwierdziła i zagwarantowała Klientowi organizację wycieczki, Klient musi dostarczyć wszystkie Formularze zgłoszenia na wycieczkę wraz z płatnością końcową. Jeżeli Klient nie dostarczy całej wymaganej dokumentacji 30 dni przed wyjazdem na wycieczkę, Firma zastrzega sobie prawo uznania wycieczki za odwołaną i zastosowania opłat za rezygnację.

6. REZYGNACJA KLIENTA Z WYCIECZKI: Każda rezygnacja musi być dokonana przez Klienta na piśmie i potwierdzona przez firmę na piśmie. Stosowne opłaty za rezygnację określane są w oparciu o dzień, w którym wniosek z rezygnacją wpłynie do Firmy lub jej agentów. Opłaty za rezygnację są wyrażone poniżej jako procent całkowitej ceny wycieczki z wyłączeniem kosztu ubezpieczenia.
i) Rezygnacja do 60 dni przed wyjazdem: utrata zadatku.
ii) Rezygnacja od 59 do 30 dni przed wyjazdem: 50% kosztów zarezerwowanych usług.
iii) Rezygnacja mniej niż 30 dni przed wyjazdem: 100% kosztów zarezerwowanych usług.
Ubezpieczenie: Cała składka na każde ubezpieczenie wykupione za pośrednictwem Firmy jest bezzwrotna. Gorąco zaleca się klientom wykupienie ubezpieczenia w chwili dokonywania rezerwacji.

7. ODWOŁANIE WYCIECZKI PRZEZ FIRMĘ: Firma zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki z jakiegokolwiek powodu, ale nie odwoła wycieczki w okresie krótszym niż 60 dni przed wyjazdem, chyba że zaistnieją niezwykłe lub nieprzewidziane okoliczności niezależne od Firmy. W przypadku odwołania wycieczki przez Firmę Klient może zdecydować się na pełny zwrot lub na przeniesienie środków na wycieczkę zastępczą. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne związane z powyższym koszty lub wynikające z powyższego straty, jakie Klient mógł ponieść w wyniku dokonania rezerwacji, takich jak wizy, szczepienia, bezzwrotne bilety lotnicze lub kolejowe, bezzwrotne opłaty za parking lub inne opłaty, utratę zarobków, utratę przyjemności z wakacji, itp. Kiedy Firma nie będzie mogła zapewnić istotnego elementu wycieczki, zorganizuje odpowiednie rozwiązania alternatywne na dalszą część wycieczki. Jeżeli zapewnienie odpowiednich rozwiązań alternatywnych nie będzie możliwe lub jeśli Klient z uzasadnionych powodów odrzuci takie rozwiązanie alternatywne, Firma dokona na rzecz Klienta zwrotu za niewykorzystaną część wycieczki. 

8. NIEWYKORZYSTANE USŁUGI: Nie przewiduje się rabatów ani zwrotu pieniędzy za spóźnienia lub niewykorzystane usługi, co obejmuje dobrowolne lub mimowolne przerwanie wycieczki/powrót z niej, tj. chorobę, zgon członka rodziny, itp., spóźnienie się na wycieczkę lub przedwczesny powrót z niej, czy to dobrowolny czy mimowolny.

9. WAŻNOŚĆ BROSZUREK I STRONY INTERNETOWEJ: Ceny podane w naszych broszurkach i na stronie internetowej są wyliczone w oparciu o stawki i koszty aktualne w okresie drukowania broszurki lub zamieszczania informacji na stronie. Firma zastrzega sobie prawo zmiany cen w dowolnym okresie przed uiszczeniem pełnej opłaty za wycieczkę. Wszystkie terminy, plany podróży oraz ceny są wyłącznie orientacyjne.

10. BŁĘDY I PRZEOCZENIA: Informacje podane w broszurkach, na stronie internetowej i w innych publikacjach są podane przez Firmę w dobrej wierze. Chociaż Firma podjęła zbiorową próbę weryfikacji dokładności wszystkich poczynionych stwierdzeń, nie można jej pociągnąć do odpowiedzialności za żadne mogące się pojawić błędy, przeoczenia lub nieumyślne przeinaczenia.

11. ELASTYCZNOŚĆ: Klient rozumie i przyjmuje do wiadomości, że charakter tego rodzaju podróży wymaga znacznej elastyczności i powinien dopuszczać możliwość dokonywania przez Firmę zmian. Plan podróży przewidziany dla każdej wycieczki jest jedynie typowym przykładem rodzajów rozważanych zajęć, a Firma nie jest zobowiązana na mocy tej umowy do jego dokładnej realizacji. Zrozumiałe jest,  że trasy, rozkłady, plany podróży, udogodnienia oraz środki transportu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub jakichkolwiek innych powodów.

12. ZMIANY: Chociaż Firma będzie starała się prowadzić wszystkie wycieczki zgodnie z ogłoszeniami, będzie mogła dokonać uzasadnionych zmian w planach podróży, kiedy uzna je za konieczne. Jeśli Firma dokona większej zmiany, powiadomi o niej Klienta w najszybszym rozsądnym terminie. Za definicję większej zmiany uważa się zmianę wpływającą na co najmniej jeden do trzech pełnych dni planu podróży. Jeżeli większa zmiana nastąpi z powodu siły wyższej lub nieprzewidzianych okoliczności, nie będą wypłacane żadne odszkodowania. Wszelkie wynikłe z powyższego zmiany poczynione w celu modyfikacji planu podróży zostaną dokonane za upoważnieniem przewodnika wyprawy, a Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie koszty poniesione w wyniku powyższego.

Zmiany dokonane przez Klienta: Klient może ubiegać się o dokonanie przez Firmę zmiany imienia/nazwiska na rezerwacji na ponad 60 dni przed wyjazdem. Zmiany imion/nazwisk nie są gwarantowane 60 lub mniej dni przed wyjazdem. Każda zmiana imienia/nazwiska jest zależna od zgody Firmy.

13. PRZYJĘCIE RYZYKA: Klient przyjmuje do wiadomości, że charakter wyprawy jest przygodowy i może się wiązać ze znacznym ryzykiem osobistym. Klient niniejszym przejmuje to ryzyko i zwalnia niniejszym firmę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa mogące wyniknąć z jakichkolwiek szkód, obrażeń lub zgonu spowodowanego tym ryzykiem. 

14. WŁADZA NA WYPRAWIE: Przez cały czas decyzje przewodnika wyprawy lub przedstawiciela Firmy będą decyzjami ostatecznymi we wszystkich sprawach mogących zagrozić bezpieczeństwu oraz zdrowiu uczestników wyprawy. Dokonując rezerwacji w Firmie Klient zgadza się podporządkować władzy przewodnika wyprawy lub przedstawiciela Firmy. Klient musi cały czas ściśle przestrzegać praw, zwyczajów i przepisów dotyczących wymiany walut i narkotyków we wszystkich zwiedzanych krajach. Jeśli Klient cierpi na jakiekolwiek dolegliwości, medyczne lub inne, które miałyby wpływ na przyjemność innych członków wyprawy, Klient musi poinformować Firmę o tym w chwili dokonywania rezerwacji. Jeśli Klient nie zastosuje się do powyższego albo popełni podczas wyprawy jakikolwiek sprzeczny z prawem czyn lub jeśli zdaniem przewodnika zachowanie Klienta stwarza lub prawdopodobnie stworzy niebezpieczeństwo, zagrożenie lub rozdrażnienie innych osób, Firma może zakończyć organizację podróży dla Klienta bez ponoszenia przez nią jakiejkolwiek odpowiedzialności, a Klient nie będzie miał prawa do żadnego zwrotu za niewykorzystane albo utracone usługi lub za poniesione koszty wynikłe z zakończenia organizacji podróży.

15. DOKUMENTY PODRÓŻY: Klient musi posiadać ważny paszport (paszport musi być ważny jeszcze 6 miesięcy po dacie powrotu) oraz wszelkie wizy, zezwolenia i zaświadczenia łącznie ze świadectwami szczepień, polisy ubezpieczeniowe wymagane w trakcie całej podróży. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za uzyskanie takich dokumentów i tylko on ponosi odpowiedzialność za wszelkie niekorzystne konsekwencje wynikające z braku lub wadliwości dokumentów. Wszelkie informacje i rady udzielone przez Firmę dotyczące wiz, szczepień, klimatu, ubrania, bagażu, specjalnego ekwipunku, itd., mają wyłącznie doradczy charakter i są dostarczane Klientom grzecznościowo, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy i przeoczenia w informacjach dostarczanych przez strony trzecie, takie jak właściwe władze rządowe.

Dokumenty podróży wydane przez Classic Travel: Wszelkie dokumenty związane z wyprawą, takie jak kupony/talony, bilety lotnicze, plany podróży oraz faktury, jakie mają być wydane przez Firmę będą wysłane pocztą i/lub e-mailem nie później niż trzy tygodnie przed wyjazdem na wyprawę wyłącznie po otrzymaniu przez Firmę pełnej opłaty. 

16. UBEZPIECZENIE: Wymaga się, aby wszyscy Klienci uzyskali ubezpieczenie medyczne na czas podróży z Firmą. Gorąco zaleca się również takie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, aby obejmowało rezygnację z wycieczki, skrócenie wycieczki oraz wszelkie inne koszty, jakie mogą pojawić się w wyniku utraty, obrażenia, opóźnienia lub niedogodności przytrafiających się Klientowi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie bagażu czy rzeczy osobistych. Uzyskawszy ubezpieczenie na podróż za pośrednictwem Firmy, Klient potwierdza, że jest zadowolony z wysokości ubezpieczenia załatwionego przez Firmę. 

17. CENA BILETU LOTNICZEGO:
(a) Wyceny: Wszystkie wyceny podane są w dolarach USA, chyba  że zaznaczono inaczej. Firma poda najlepszą cenę dostępną w chwili podawania wyceny na żądane daty podróży. Wyceny to wyłącznie ceny orientacyjne i nie stanowią żadnego zobowiązania Firmy do zachowania ceny.
(b) Zmiany cen: Do chwili wydania biletów, Firma zastrzega sobie prawo zmiany ceny w przypadku podwyżki cen następującej z jakiegokolwiek powodu, co obejmuje, ale nie ogranicza się do: cen biletów lotniczych źle podanych w związku z błędem w systemie, fluktuacji cen paliwa i kursu wymiany lub rządowych podatków i akcyz albo jakichkolwiek uzasadnionych powodów.
(c) Pełna opłata: Pełna opłata musi wpłynąć do Firmy z chwilą podania wyceny w celu zagwarantowania rezerwacji w podanej cenie. Jeżeli następnie Klient zdecyduje się na rezygnację po wydaniu biletu, zastosowane zostaną opłaty za rezygnację.
(d) Zmiany i rezygnacje: O ile nie podano inaczej, bilety lotnicze są w 100% niezmienne, nie dające sie indosować i bezzwrotne po ich zakupie i wydaniu. 
(e) Potwiedzenie lotu: Firma gorąco zaleca sprawdzenie godzin oraz numerów lotów co najmniej na 72 godziny przed wyjazdem. Firma nie odpowiada za żadne zmiany w rozkładach lotów linii lotniczych ani za zmiany numerów lotu po wydaniu biletów.
(f) Bilety lotnicze: Po wydaniu biletów, wszelkie bilety lotnicze są niezbywalne i ważne wyłącznie na podane na nich daty i trasy. W razie zagubienia biletu lotniczego Klient ponosi odpowiedzialność za cały koszt nowego biletu oraz za wszelkie zmiany, jakie mogą wyniknąć w tracie wymiany.
(g) Opoźnienia spowodowane przez linie lotnicze, lotniska i pogodę: Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne dodatkowe koszty lub straty, jakie mogą wyniknąć z opóźnień spowodowanych przez linie lotnicze, lotniska lub pogodę. Firma nie będzie refundowała żadnych dodatkowych kosztów poniesionych z tego powodu przez Klienta. Firma nie będzie zwracała pieniędzy za jakąkolwiek niewykorzystaną część zakupionych biletów lotniczych w przypadku takich opóźnień z powodu warunków od niej niezależnych. 

18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPRAWĘ: Wszystkie wymienione tu usługi są organizowane przez Classic Travel. Zawiadamia się niniejszym,  że organizatorzy dokonują wszelkich ustaleń w imieniu Klienta pod wyłącznym warunkiem, że nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za żadne obrażenia, zgony, wypadki, opóźnienia, straty, szkody lub nieprawidłowości, jakie mogą być wywołane czynami jakiejkolwiek firmy i/lub osoby zaangażowanej w realizację tych ustaleń. Classic Travel działa jako agent firm transportowych, hoteli oraz innych podwykonawców i nie ponosi odpowiedzialności za żadne obrażenia, szkody, straty, opóxnienia lub nieprawidłowości, jakie mogą się wydarzyć, co obejmuje, ale nie ogranicza się do wszelkich mankamentów pojazdów lub jakichkolwiek innych form przewozu podróżnika, aresztowania, opóźnień lub kosztów spowodowanych kwarantanną, strajkiem, rozruchami, kradzieżą, siłą wyższą, zamieszkami, restrykcją lub przepisem rządowym, wypadkiem lotniczym, na łodzi, rowerowym, samochodowym, lub wypadkiem w jakimkolwiek innym środku transportu lub w jakimkolwiek innym hotelu, schronisku, pensjonacie lub innym miejscu zakwaterowania. Klient przyjmuje do wiadomości, że jakość produktów organizowanych przez Firmę, łącznie z zakwaterowaniem i wszelkimi innymi usługami związanymi z wyprawą, którą organizuje Firma, nie jest zależna od Firmy i że w każdym przypadku jakość takich produktów może być upośledzona warunkami lokalnymi. W związku z tym Klient niniejszym zwalnia Firmę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa mogące wyniknąć z jakichkolwiek szkód, utraty przyjemności z wakacji, niedogodności lub obrażeń związanych z jakością takich produktów. Informacje zawarte w tej broszurce są prawidłowe zgodnie z posiadanymi przez Firmę danymi i Firma nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne nieszkodliwe nieścisłości tu zawarte. Firma zastrzega sobie prawo zmiany planów podróży w jej trakcie lub zmiany usługi w dowolnym czasie bez kary dla Firmy. Wszelkie koszty dodatkowe lub rezygnacji zostaną poniesione przez Klienta. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania się z jakiejkolwiek usługi lub odmówienia jej wykonania jakiemukolwiek klientowi według uznania organizatora. Zapłata zadatku jest traktowana jako przyjęcie do wiadomości i wyrażenie zgody na te zasady i warunki.

19. ROSZCZENIA I ZAŻALENIA: Jeżeli  Klient ma jakieś zażalenie w stosunku do Firmy, musi najpierw przy najbliższej okazji poinformować o tym przewodnika wyprawy, aby umożliwić likwidację powodu skargi. Jeśli nie osiągnie się zadowolenia lub jeśli nie ma przewodnika wyprawy, należy skontaktować się z Firmą w trakcie wyprawy, aby dać Firmie możliwość naprawy sytuacji. Niezasygnalizowanie niezadowolenia w trakcie wyprawy doprowadzi do sytuacji, w której Klient będzie niezdolny do wysunięcia wobec Firmy roszczenia o odszkodowanie. Jeżeli nadal nie osiągnie się zadowolenia przy zastosowaniu tych środków w trakcie wycieczki, wszelkie kolejne zażalenia muszą być złożone do firmy na piśmie za pośrednictwem jej Agentów lub bezpośrednio do siedziby na e-mail classic@classic-travel.com lub na adres: Classic Travel Inc., 186 Maple Ave, Wallington, New Jersey, 07057, United States w ciągu 30 dni od zakończenia wyprawy. Firma nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za roszczenia otrzymane po tym terminie.

20. WYCIECZKI: 
Wycieczki i dodatki nie stanowią części wyprawy ani umowy. Klient rozumie i akceptuje fakt, że wszelka udzielona przez przewodnika wyprawy lub przedstawiciela pomoc w załatwieniu dodatków nie obarcza Firmy odpowiedzialnością za takie dodatki. Dokonując rezerwacji na miejscu, zawiera Pan/Pani umowę z firmą miejscową, która wycieczkę organizuje, a nie z Classic Travel.

21. ROZDZIELNOŚĆ: Jeśli którakolwiek z zasad lub którykolwiek z warunków tu zawartych jest niewykonalna/y lub nieważna/y w świetle prawa lub z jakiegokolwiek innego powodu lub sprzeczny z polityką publiczną, wtedy taka zasada lub taki warunek zostanie uznany za rozdzielony z niniejszym Porozumieniem lub w związku z powyższym poprawiony wyłącznie w takim koniecznym stopniu, aby pozostałe zasady i warunki zachowały swą moc prawną i nadal obowiązywały.

22. MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWA: Zasady i warunki łącznie z wszelkimi kwestiami z nich wynikającymi podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i wyłącznej właściwości systemu sądownictwa Stanów Zjednoczonych.

Szukaj Podróży

Classic Newsletter

Aby otrzymywać specjalne promocje oraz ostatnie wiadomości i wydarzenia z Classic Travel, zapisz się do newslettera.

Choose your perfect vacation with
America’s favorite vacation company

Czytaj wiecej